March 15th, 2020

C.wessel Volzin

Gebed


Barmhartige God, u ben onze toevlucht, 

een venster op licht voor mensen in nood.

Voor ons bent U een bron van troost.


Wij bidden u 

wees bij ons nu wij de gevolgen ondervinden van het corona-virus. 

Bescherm wie dit virus heeft opgelopen, 

wij bidden voor hen om hoop en genezing. 


Voor wie kwetsbaar is bidden wij u.

Voor wie bang is, omdat je gezondheid broos is.

Voor wie moeite heeft met de stress van deze ziekte bidden wij.


Wij bidden voor artsen en verpleegkundigen,

die risico lopen, maar dat doen

omdat ze weten dat hun roeping is om mensen 

bij het leven te houden.


Voor onderwijzers en leraren, voor conducteurs en kassières

voor iedereen die onze samenleving draaiend houdt,

Heer, wees met hen.


Voor mensen die bang zijn voor hun baan,

mensen op Schiphol, werknemers van de KLM,

voor hen en voor hun familie bidden wij.


Voor onze regering bidden wij

om wijsheid.

Voor mensen buiten Nederland die misschien veel kwetsbaarder zijn

omdat de zorg zo weinig is.

Speciaal bidden wij voor de vluchtelingen op Lesbos.


 Geef ons geloof

om te vertrouwen op u

Versterk ons geloof en onze hoop. 

door Christus onze Heer. 


In stilte bidden wij.

….

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt. 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk,

en de kracht, en de heerlijkheid,

Collapse )